+420 608 310 953
ItalianChinese (Traditional)FrenchGermanGreekRussian
Menu ikona Menu

Pojištění cizinců

 

Poradíme a zajistíme Vám vhodné zdravotní pojištění

 

Cestovní zdravotní pojištění u žádosti o schengenské vízum

Žadatelé o schengenské vízum jsou povinni předložit cestovní zdravotní pojištění pokrývající veškeré náklady, které by mohly nastat během jejich pobytu nebo pobytů na území členských států v souvislosti s repatriací ze zdravotních důvodů nebo v souvislosti s naléhavou lékařskou péčí, pohotovostní nemocniční péčí nebo úmrtím. Pojištění musí být platné na území všech členských států a vztahovat se na celou dobu předpokládaného pobytu nebo průjezdu žadatele. Minimální pojistné krytí musí činit 30 000 EUR.

Osoby, které podávají žádost o udělení jednotného víza  na více vstupů, prokáží, že mají uzavřeno dostatečné a platné cestovní zdravotní pojištění na dobu první předpokládané návštěvy. Tito žadatelé musí navíc na formuláři žádosti podepsat prohlášení, že si jsou vědomi povinnosti uzavřít cestovní zdravotní pojištění pro následující pobyty.

Požadavek na uzavření dostatečného a platného cestovního zdravotní pojištění se nevztahuje na držitele diplomatických pasů. 

Cestovní zdravotní pojištění u žádosti o dlouhodobé vízum podané na zastupitelském úřadu

Před vyznačením dlouhodobého víza je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění na celou dobu pobytu na území ČR dle určené platnosti víza.

Jaké podmínky musí pojištění splňovat

Cizinec je povinen předložit cestovní zdravotní pojištění, které kryje náklady na poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem nebo, v případě jeho úmrtí spojených s převozem jeho tělesných ostatků, do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Pojistná smlouva nesmí vylučovat poskytnutí pojistného plnění v případě úrazu, ke kterému došlo z důvodu úmyslného jednání, zavinění nebo spoluzavinění pojištěného ani v důsledku požití alkoholu, omamných nebo psychotropních látek pojištěným. Výše sjednaného limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost činí nejméně 60 000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech.

Cestovní zdravotní pojištění může být sjednáno:

u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území České republiky;

u pojišťovny, která je oprávněna takové pojištění provozovat v ostatních členských státech Evropské unie anebo ve státě, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru;

u pojišťovny, která je oprávněna takové pojištění provozovat ve státě, jehož cestovní doklad cizinec vlastní, popřípadě v jiném státě, ve kterém má cizinec povolen pobyt.

Překlad do českého jazyka

Současně s dokladem o cestovním zdravotním pojištění je cizinec povinen předložit úředně ověřené překlady pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka, prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění, rozsah pojištění, limit pojistného plnění 60 000 EUR a skutečnost, že pojištění je uzavřeno bez spoluúčasti pojištěného. Na požádání cizinec předloží doklad o úhradě pojistného za pojištění na celou dobu požadovaného pobytu na území.

Od koho se doklad o cestovním zdravotním pojištění nevyžaduje

A) doklad o cestovním zdravotním pojištění se od cizince nevyžaduje, je-li zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu - zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy;

pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem, a to na základě písemného závazku právnické osoby, je-li pobyt cizince na území přínosný pro rozvoj duchovních hodnot, ochranu lidských práv anebo jiných humanitárních hodnot, ochranu přírodního prostředí, kulturních památek a tradic, rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu, na základě písemného závazku státního orgánu;

na základě závazku obsaženého v „Pozvání“ ověřeném Cizineckou policií ČR podle   § 15 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění.

Cestovní zdravotní pojištění u žádosti o vízum nebo žádosti o prodloužení doby pobytu, podané na území ČR

Cestovní zdravotní pojištění v případě žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů, je-li o něj žádáno na území ČR, nebo o prodloužení doby pobytu na území, může být sjednáno pouze u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území ČR (dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví) a musí být sjednáno ve smyslu komplexní zdravotní péče. Komplexní zdravotní péčí se rozumí zdravotní péče poskytnutá pojištěnému ve smluvních zdravotnických zařízeních pojistitele bez přímé úhrady nákladů na léčení pojištěným s cílem zachovat jeho zdravotní stav z doby před uzavřením pojistné smlouvy. Z tohoto pojištění nesmí být vyloučena preventivní ani dispenzární zdravotní péče ani zdravotní péče související s těhotenstvím pojištěné matky a porodem jejího dítěte.

 

Nabízené produkty pro cizince v České republice

Základní zdravotní pojištění cizinců

 • součástí je úhrada za nezbytná vyšetření potřebná ke stanovení diagnózy a léčebného postupu, nezbytné ošetření a hospitalizace, včetně akutního ošetření zubů, ambulantně předepsaných léků a případná repatriace do země původu
 • nepřetržité asistenční služby
 • lze sjednat od 1 dne do 36 měsíců
 • je určeno pro všechny věkové kategorie
 • vztahuje se na Českou republiku, státy tzv. Schengenského prostoru a tranzitní zem

Základní zdravotní pojištění cizinců zahrnuje úhradu nákladů na nutné a neodkladné ošetření a hospitalizaci ve všech zdravotnických zařízeních v České republice v nezbytném rozsahu.

 

Komplexní zdravotní pojištění cizinců

 • zdravotní pojištění pro cizince, je obdobou veřejného zdravotního pojištění
 • odpovídá platné legislativě pro pobyt cizinců v České republice
 • úhrada za preventivní a dispenzární zdravotní péči včetně péče související s těhotenstvím a porodem, na akutní stomatologii, na lékařem předepsané ambulantní léky a prostředky zdravotnické techniky
 • možnost připojištění typu „Novorozenec“, které zahrnuje úhradu nákladů v případě poporodní péče o novorozence pojištěné matky
 • nepřetržité asistenční služby
 • lze sjednat od 4 měsíců do pěti let
 • slevy pro studenty
 • pojištění v České republice
 • možnost připojištění neodkladné péče pro Schangen

Komplexní zdravotní pojištění cizinců zahrnuje úhradu nákladů za poskytnutou zdravotní péči v rozsahu obdobném veřejnému zdravotnímu pojištění, se sjednanými limity a s definovanými výlukami.

 

Komplexní zdravotní pojištění cizinců EXCLUSIVE

 • Unikátní zdravotní pojištění pro cizince na trhu
 • Odpovídá platné legislativě pro pobyt cizinců v České republice
 • Na rozdíl od jiných komerčních pojištění zcela bez výluk, tudíž svým rozsahem odpovídá veřejnému zdravotnímu pojištěn
 • Celková výše limitu pojistného plnění není omezena, maximální výše na 1 pojistnou událost je pak 3 milióny Kč
 • Možnost připojištění péče o novorozence
 • Nadstandardní asistenční služby
 • Je určeno pro všechny věkové kategorie

Poprvé v historii se na trhu objevuje unikátní produkt Komplexní zdravotní pojištění cizinců EXCLUSIVE. Jedná se o první komerční zdravotní pojištění pro cizince, které je rozsahem zcela shodné s veřejným zdravotním pojištěním České republiky. Oproti veřejnému zdravotnímu pojištění je navíc produkt rozšířen i o další užitečné služby. EXCLUSIVE je určen pro všechny cizince bez rozdílu věku, kteří chtějí mít na území České republiky zajištěnou opravdu kvalitní zdravotní péči.

 

 

PREMIUM zdravotní pojištění cizinců

 • Oproti Komplexnímu zdravotnímu pojištění cizinců zahrnuje navíc i další rozšířené služby:
 • Denní dávka v případě hospitalizace ve výši 200 Kč za den
 • Příspěvek na nadstandardní zdravotní péči a služby ve výši 200 Kč za měsíc
 • Navýšené limity pojistného plnění na 3 000 000 Kč za jednu pojistnou událost,v případě sjednání připojištění typu Novorozenec dosahuje limit pojistného plnění 600.000 Kč
 • Rozšířený rozsah asistenčních služeb

PREMIUM zdravotní pojištění cizinců je nadstandardní zdravotní pojištění pro cizince, kteří se zdržují na území České republiky dlouhodobě. Standardně zajišťuje zdravotní péči v rozsahu, který je srovnatelný s rozsahem českého veřejného zdravotního pojištění, se sjednanými limity a s definovanými výlukami. Pokrývá preventivní prohlídky a očkování, platby léků a prostředků zdravotnické techniky a akutní stomatologii, předporodní a poporodní ošetření rodičky.

Klient si kromě standardního pojištění může zvolit i pojištění profesionálních sportů nebo připojištění poporodní péče o novorozence.