+420 608 310 953
ItalianChinese (Traditional)FrenchGermanGreekRussian
Menu ikona Menu

Vízum pro studenty

Nabízíme Vám komplexní služby v oblasti legalizace pobytu cizích státních příslušníků.

Pomůžeme Vám překonat administrativní a legislativní povinnosti vůči českým orgánům a splnit tak dané podmínky pro Váš legální pobyt v ČR. Služby jsou určeny studentům ze třetích zemí.

Pomůžeme Vám se získáním krátkodobých i dlouhodobých víz za účelem studia.

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území jste oprávněn podat, pokud na území hodláte pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a jde-li o studium podle § 64 zákona 326/1999, s výjimkou vzdělávání v základní škole, střední škole nebo v konzervatoři, které není uskutečňováno v rámci výměnného programu nebo odborné praxe prováděné za úplatu.


Kontaktní formulář


Žádost o udělení nového dlouhodobého víza pro studenty třetích zemí 3.500 - 4.500,-Kč

 

V ceně jsou zahrnuty následující služby:

příprava žádosti na základě poskytnutých údajů

zajištění soudních překladů matričních dokladů

zajištění soudních překladů jiných cizojazyčných textů a úředních listin

zajištění ověřených kopií dokladů pro zastupitelství ČR

příprava kompletní dokumentace

příprava čestných prohlášení

příprava plných mocí

domluvení schůzky na zastupitelském úřadě České republiky

doprovod cizích státních příslušníků na cizinecké policii

V ceně není zahrnut správní poplatek 2.500,-Kč


Poradíme a zajistíme Vám i platné zdravotní pojištění

 

Náležitosti žádosti:

  • vyplněný formulář žádosti
  • 2 fotografie
  • cestovní doklad;
  • doklad potvrzující účel pobytu
  • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území;souhlas rodiče, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo poručníka, s pobytem na území, u nezletilého; prokázat zajištění prostředků k pobytu na území, jde-li o studium na vysoké škole nebo neplacenou odbornou praxi; v ostatních případech doklad o tom, že náklady na Váš pobyt přebírá tuzemská hostitelská organizace
  • výpis z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti vydaného státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státem, v nichž pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává - cizozemský doklad musí opatřen příslušnými ověřeními (nestanoví-li mezinárodní smlouva, jíž je ČR vázána) a úředně přeložen do českého jazyka
  • na požádání lékařskou zprávu, že netrpíte závažnou nemocí;
  • cestovní zdravotní komplexní pojištění výše pojistného plnění (výše sjednaného limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost musí činit nejméně 400 000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech), platnost pojištění v celém Schengenu s limitem 80 000 EUR.