+420 608 310 953
ItalianChinese (Traditional)FrenchGermanGreekRussian
Menu ikona Menu

Modrá karta

Cizinec, který je držitelem modré karty, vydané Ministerstvem vnitra ČR, je oprávněn pobývat na území České republiky a pracovat na pracovním místě vedeném v centrální evidenci volných pracovních míst obsažitelných držiteli modré karty.

Ministerstvo vnitra ČR neprodleně po vydání modré karty elektronicky sdělí Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR identifikační údaje cizince, kterému byla modrá karta vydána a pracovní místo, pro které byla modrá karta vydána. Stejně tak jej informuje o prodloužení její platnosti nebo jejím zrušení.

 

Modrá karta se vydává s dobou platnosti o tři měsíce delší, než je doba, na níž byla uzavřena pracovní smlouva, nejdéle však na dva roky. Žádost o prodloužení platnosti modré karty se podává na Ministerstvu vnitra ČR. K žádosti je cizinec povinen předložit náležitosti viz bod „Náležitosti žádosti o vydání modré karty“.

 

Změna zaměstnavatele nebo pracovního zařazení (pozice) držitele modré karty podléhá během prvních dvou let pobytu na území předchozímu souhlasu Ministerstva vnitra ČR. To s uvedenými změnami udělí na žádost držitele modré karty souhlas, pokud i nadále splňuje podmínky pro vydání modré karty. Po uplynutí dvou let pobytu na území je držitel modré karty povinen tyto změny oznámit Ministerstvu vnitra ČR ve lhůtě do tří pracovních dnů.

 

Modrá karta je určena pro cizince, občany třetích zemí (tedy mimo EU)

Žádost o vydání modré karty je oprávněn podat cizinec, pokud na území hodlá pobývat po dobu delší než tři měsíce a bude zaměstnán na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci, která může být dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, obsazena cizincem (mimo občany EU), nejedná-li se o:

  • žadatele o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu
  • rodinného příslušníka občana EU, pokud občan EU pobývá na území
  • rezidenta jiného členského státu EU, který na území pobývá na povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání nebo podnikání
  • cizince, který na území pobývá v souladu s mezinárodní smlouvou usnadňující vstup a dočasný pobyt některých kategorií fyzických osob v souvislosti s obchodem a investicemi, kterou je ČR vázána, nebo
  • cizince, který je zaměstnancem zaměstnavatele z jiného členského státu EU vyslaným k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území (Viz §319 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).
  • Cizinec je povinen do tří pracovních dnů osobně převzít modrou kartu na předem určeném pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Na odboru cizinecké policie, který je příslušný podle místa jeho bydliště na území České republiky, se přihlásí k pobytu do tří pracovních dnů ode dne vstupu na území.