+420 608 310 953
ItalianChinese (Traditional)FrenchGermanGreekRussian
Menu ikona Menu

Podnikání cizinců

Podnikání cizinců jako fyzických osob ze zemí EU a přidružených zemí

Přidružené země EU jsou Norsko, Lichtenštejnsko, Island a Švýcarsko. Založení podnikání cizinců z těchto zemí probíhá za stejných podmínek jako u českých osob. Je nutné splnit všeobecné podmínky provozování živnosti, jako je dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost.

V ČR rozlišujeme několik typů živností: Živnost volná, Živnost vázaná, Živnost řemeslná, Živnost koncesovaná.

Živnost se ohlašuje na živnostenském úřadě na území ČR. Je nutné dodat ohlášení živnosti, kde žadatel vyplní následující informace:

 • Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, je-li již zapsána v obchodním rejstříku
 • Státní občanství
 • Rodné číslo, bylo-li přiděleno
 • Datum narození
 • Bydliště mimo území České republiky
 • Předmět podnikání s uvedením oborů činností
 • Místo podnikání (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo).
 • Identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
 • Provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů.

V případě, že si chce zahraniční osoba založit živnost jinou než volnou, musí taktéž předložit potvrzení o odborné způsobilosti.

Podnikání cizinců ze zemí mimo EU

Pokud cizinec, který chce začít podnikat v ČR, není ze zemí EU a přidružených zemí, musí mít povolení k pobytu v České Republice. Pokud cizinec dostal v ČR azyl, toto povolení nepotřebuje a může podnikat jako česká osoba. Ostatní podmínky k získání živnostenského oprávnění stejné jako u cizinců z Evropské unie.

Podnikání právnických osob

Druhým nejčastějším typem podnikání, hned po podnikání fyzických osob, neboli živnostníků, je podnikání právnických osob. Právnická osoba podniká v podobě obchodních společností.

Mezi obchodní společnosti patří:

 • Společnost s ručením omezeným
 • Akciová společnost
 • Veřejná obchodní společnost
 • Komanditní společnost
 • Družstvo

V případě, že je společnost zakládána jednou zahraniční osobou jakožto jediným zakladatelem je společenská nebo zakladatelská smlouva nahrazena zakladatelskou listinou, která musí obsahovat stejné náležitosti jako zmíněné smlouvy.

Jestliže se pak jedná o společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu společnosti musí mít tyto dokumenty formu notářského zápisu. Zahraniční osoba jakožto zakladatel může zmocnit na základě speciální plné moci i svého obecného zmocněnce či advokáta k založení společnosti.

Obchodní společnosti vznikají ve dvou etapách. V první etapě dochází k založení společnosti a v druhé etapě dochází k jejímu vzniku jako právnické osoby, a to ke dni jejího zápisu do obchodního rejstříku. Samotné založení společnosti neznamená její právní existenci.

Povolení k pobytu

K tomu, aby zahraniční osoba mohla na území České republiky podnikat, musí vedle podmínek stanovených českými zákony (především živnostenským zákonem a obchodním zákoníkem), splňovat také podmínky z oblasti cizineckého práva, jako je zejména zákon o pobytu cizinců na území České republiky (zákon č. 326/1999 Sb.), který upravuje vydávání víz a povolení k trvalému a přechodnému pobytu.

Tento zákon mimo jiné zaručuje pro občany EU a jejich rodinné příslušníky, kteří na území České republiky podnikají nebo jsou členem statutárního orgánu právnické osoby, vydání povolení k trvalému pobytu.