+420 608 310 953
ItalianChinese (Traditional)FrenchGermanGreekRussian
Menu ikona Menu

Legalizace dokumentů

Ušetříme vám starosti i čas.

Cena superlegalizace dokumentu včetně správních poplatků a doručení 1.200,-Kč

Superlegalizace, legalizace nebo opatření apostilou realizujeme standardně do 5 dnů K vyřízení  žádosti není potřeba předložení plné moci.

Superlegalizace neboli vyšší ověření listin je úkon správního orgánu, kterým se ověřuje veřejná listina nebo listina již jednou úředně ověřená za účelem jejího použití v zahraničí.

Superlegalizaci českých listin provádí orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal. Po něm následuje další ověření podpisu a úředního razítka daného nadřízeného orgánu státní správy Ministerstvem zahraničních věcí ČR. V případě potřeby následuje ověření podpisu a úředního razítka Ministerstva zahraničních věcí ČR diplomatickým nebo konzulárním úřadem státu, na jehož území má být listina použita.

Superlegalizací se opatřují: matriční dokumenty, jako jsou oddací listy a rodné listy, dále pak výpisy z obchodního rejstříku, diplomy, plné moci a řada dalších listin požadovaných při úředních úkonech v zahraničí.


Cena Apostili včetně správních poplatků a doručení 1.100,-Kč

Apostila (Apostile) je vyšší stupeň ověření, kterého je zapotřebí v případě, kdy se na území jiného státu předkládá ověřená listina a tento stát je smluvní stranou Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, přijaté v Haagu dne 5. 10. 1961.

Tato úmluva zjednodušila proces ověřování veřejných listin, jež mají být použity ve státech, které jsou jejími smluvními stranami a s nimiž Česká republika nemá sjednáno osvobození od ověřování prostřednictvím dvoustranných mezinárodních smluv.

Apostila se ve většině případů vystavuje v úředním jazyce státu, ve kterém byly listiny vystaveny, někdy bývá i dvoujazyčná (druhým jazykem je nejčastěji angličtina). Pro předložení v zemi určení bývá proto nezbytný ověřený překlad, rovněž méně správně označovaný jako soudní překlad, který splňuje požadavky na ekvivalentní transfer obsahu z výchozího jazyka do jazyka přijímající země.

Ověření listin, vydaných českými justičními orgány, orgány státní správy či notáři, provádí v České republice Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Apostilou se opatřují nejčastěji úřední dokumenty, jako jsou oddací listy, rodné listy, výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z rejstříku trestů, plné moci, rozsudky, diplomy či vysvědčení.


Stačí nás kontaktovat pomocí jednoduchého formuláře

Kontaktní formulář


Superlegalizace, legalizace nebo opatření apostilou realizujeme standardně do 5 dnů K vyřízení žádosti, není potřeba předložení plné moci.