+420 608 310 953
ItalianChinese (Traditional)FrenchGermanGreekRussian
Menu ikona Menu

GDPR

AGREEMENT ABOUT THE PROCESSING OF PERSONAL DATA AND INFORMATION ABOUT PROCESSING PERSONAL DATA

In accordance with the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / ES (General Regulation on the Protection of Personal Data) (hereinafter "Regulation" )

of the company:

SFF Czech s.r.o. with its registered office at Prague 5 - Stodůlky, Svitákova 2729/6, Post Code 15500 

Company registration number 243 04 832

registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court of Prague, Section C, Entry 194808,

e-mail: info@sffczech.cz , Phone No. +420 604274607

hereinafter referred to as " Administrator"

for the purpose of providing services ordered via the contact form from the website: www.sffczech.cz

Scope of processing of personal data:

 • identification data: title, first name, surname, date and place of birth, identity card numberor copy of identity card, birth registration number, photo, marital status;
 • address data: permanent address,place of residence, delivery address or other contact address, address of the point of delivery, telephone, e-mail address, data box ID;
 • other personal details: bank account number, image record, biometric data in  compliance with Act No. 263/2016 Coll., data on family members and, if necessary, other personal data from specific contracts or from law.

Purposes of processing of personal data:

 1. The Administrator processes their client’s personal information in order to perform the contract   provision of services, provision of operational activities, accountancy and   tax purposes, legal obligations, direct marketing such as information and   product campaigns.
 2. The Administrator is authorized, based on Client's consent, to process his or her personal data for other purposes, which will always be specified upon the client's consent.
 3. When handling the Client's personal information, the Administrator will not be running   automatic decision-making or profiling within the meaning of Article 22 of the Regulation.
 4. The Administrator processes the personal data only to the extent necessary for the fulfillment of the purposes specified above and for the period necessary to achieve the above-mentioned purposes, i.e. especially for the duration of the contractual relationship between the Client and the Administrator, and the period for which the Administrator is obliged to keep these data on the basis of generally binding legal regulations, and always to the extent necessary for the fulfillment of the obligations of the Administrator with the relevant generally binding legal regulations stipulated, i.e. for a period of at least 5 years according to the Act on Accounting. In addition, after the termination of the contractual relationship between the Client and the Administrator, the Administrator is entitled to process the Client's personal data to the necessary extent and also for eventual application and / or protection of  generally binding legal regulations resulting from rights between the Administrator and the Client, ie for an objective limitation period which, according to the valid Czech legislation, is 10 years.
 5. After the expiration of the period under the previous paragraph, the Administrator shall destroy all personal data of the Client, which he/she is no longer authorized to process, unless the client specifies otherwise in writing.

Processors and recipients:

 1. The Administrator processes the personal data of the Clients to the extent to which the Clients provided by his / her employees and cooperating persons, namely:
 • suppliers or service providers,
 • property owners,
 • lawyers,
 • public authorities,
 • other people in  context of   closing, managing and   archiving contracts and   related documents,
 • persons who provided service to the Administrator,if the customer decides to use the services,
 • other third parties that provide or accept services in  the context of  compliance with the contractual or statutory obligations of the 
 1. Personal data may, in addition to the Administrator, be processed by the Company's Processor for the purposes described above on the basis of the processing of personal data entered into compliance with the Regulation.
 2. The Administrator does not intend to pass the personal data of the Client to a third country (to a non-EU country) or to an international organization.
 3. The Administrator processes the personal data automatically and manually. Privacy is technically secured in   compliance with the Regulation. All data is stored in digital form.
 4. The provision of personal data by Clients is voluntary, but if the Client refuses to provide personal data, a contract cannot be concluded between the Administrator and the Client.
 5. The Administrator did not appoint a Data Protection Officer, did not authorize the processing of personal data by any processor, nor did he designate a representative for the fulfillment of obligations within the meaning of the Regulation.

 Rights of the data subject

 1. If the Client requests information on the processing of his or her personal data, the Administrator is required to pass on this information without undue delay.
 2. The Client has the right to ask the Administrator to correct inaccurate personal data relating to him without undue delay.
 3. The Client has the right to ask the Administrator to delete his/her personal data for reasons mentioned in Art. 17 para. 1. of Regulation with respect to the exceptions set out in   Article 17 para. 2. of the Regulation.
 4. The Client has the right at any time to object against the processing of personal data for direct marketing purposes. If the Client opposes to the processing of personal data for direct marketing purposes then the Client's personal data will no longer be processed for these purposes.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“)

společnosti:

SFF Czech s.r.o. se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Svitákova 2729/6, PSČ 15500 IČO 243 04 832 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 194808,

e-mail: info@sffczech.cz, tel. +420604274607 dále jen „Správce“

pro účely poskytování služeb, objednaných prostřednictvím kontaktního formuláře z webové stránky: www.sffczech.cz

Rozsah zpracování osobních údajů:

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo průkazu totožnosti nebo kopii průkazu totožnosti, rodné číslo, rodinný stav;
 • adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, emailová adresa, ID datové schránky;
 • další osobní údaje: číslo bankovního účtu, obrazový záznam, biometrické údaje v souladu se zákonem č. 263/2016 Sb., údaje o rodinných příslušnících a případně další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.

Účely zpracování osobních údajů:

 1. Správce zpracovává osobní údaje svých klientů za účelem plnění smlouvy o poskytování služeb, zajištění provozních činností, účetní a daňové účely, právní povinnosti, přímý marketing jako jsou informační a produktové kampaně.
 2. Správce je oprávněn na základě souhlasu klienta zpracovávat jeho osobní údaje i za dalšími účely, které budou vždy konkretizovány při udělení příslušného souhlasu klientem.
 3. Při zpracování osobních údajů klienta nebude docházet ze strany správce k automatickému rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 Nařízení.
 4. Osobní údaje Správce zpracovává pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelů, specifikovaných výše a po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, tj. zejména po dobu trvání smluvního vztahu mezi klientem a Správcem, a dále pak po dobu, po kterou je Správce povinen uchovávat tyto údaje na základě obecně závazných právních předpisů a to vždy právě v rozsahu nezbytném pro splnění povinností Správce příslušnými obecně závaznými právními předpisy stanovenými, tj. minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví. Vedle toho je Správce po zániku smluvního vztahu mezi klientem a Správcem oprávněn zpracovávat osobní údaje klienta v nezbytně nutném rozsahu rovněž i k případnému uplatnění a/nebo ochraně z obecně závazných právních předpisů vyplývajících nároků a práv mezi Správcem a klientem, tj. po dobu objektivní promlčecí lhůty, která dle platných českých právních předpisů činí 10 let.
 5. Po uplynutí doby dle předchozího odstavce Správce veškeré osobní údaje klienta, které není nadále oprávněn zpracovávat, bez dalšího zničí, neurčí-li klient výslovně písemně jinak.

Zpracovatelé a příjemci:

 1. Správce zpracovává osobní údaje klientů v rozsahu, v jakém mu byly klienty poskytnuty, a to prostřednictvím svých zaměstnanců a spolupracujících osob, kterými jsou zejména:
 • dodavatelé nebo poskytovatelé služeb,
 • vlastníci nemovitostí,
 • advokáti,
 • orgány veřejné moci,
 • další osoby v souvislosti s uzavíráním, správou a archivací smluv a souvisejících dokumentů,
 • osoby, které poskytují správci služby v případě, že se zákazník rozhodne služeb využít,
 • jiné třetí strany, které poskytují nebo přijímají služby v souvislosti s plněním smluvních nebo zákonných povinností správce.
 1. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Správce zpracovávány také Zpracovateli společnosti, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Nařízením.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje klienta do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 1. Správce zpracovává osobní údaje automatizovaně i manuálním způsobem. Ochrana osobních údajů je technicky zabezpečena v souladu s Nařízením. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.
 2. Poskytnutí osobních údajů klienty je dobrovolné, avšak odepře-li klient poskytnutí osobních údajů, nemůže být mezi Správcem a klientem uzavřena smlouva.
 1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

Práva subjektu údajů

 1. Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.
 2. Klient má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.
 1. Klient má právo na to, aby Správce vymazal jeho osobní údaje z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1. Nařízení s ohledem na výjimky stanovené v čl. 17 odst. 2. Nařízení.
 1. Klient má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud klient vznese námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje klienta pro tyto účely dále zpracovány.